عکاسی چیست؟

عکاسی چیست؟

هرچندامروزه به نظرمی رسددادن تعریفی دقیق وشایسته از عکاسی کاری سخت است و درعین حال غیرضروری می نماید.با این حال بدنیست درحد یک مقدمه ی کوتاه موضوعی تا این حد ملموس آشنا و دردسترس رابه چالش کشانیم.شماتابه حال حداقل چندعکس گرفته اید این طورنیست؟عکاسی ازنظر شماچیست؟می توانیدبه ساده ترین شکل ممکن تمام امکانات و توانایی های آن را باکلمات بیان کنید؟

عکاسی از واکنش ماده ی حساس به نورپدید می آید.عکس گرفتن یعنی ایجاد تصویر در امولسیون فیلم بر اثرتابش مقدارمعینی نورازطریق ابزاری به نام دوربین.به نظرنمی رسد باتعاریف ساده و فیزیکی ازاین نوع بتوانیم تمام کار کردهاوجوه گوناگون این رسانه را برشماریم.دردنیای جدیدحسگردیجیتالی می تواندبه جای فیلم در دوربین نصب شودپس نمی توانیم اثرنوربرامولسیون فیلم راتنهاتعریف قطعی عکاسی بدانیم.درعین حال توانایی هاوفوایدبیشماری که به جوامع بشری عرضه کرده ومی کند مارابه ارایه ی تعریفی گسترده تر از عملکردفیزیکی و شیمیایی این رسانه ترغیب می کند.

مایکل لانگفورد ازصاحب نظران ومدرسان معروف ومعاصرعکاسی معتقد است کارکردن عکاسی برروی نورتامرحله ی تشکیل تصویر میباشد.عکاسی اساسا ترکیبی ازفن Techniqueومشاهده ی بصری میباشد.به طورکلی عکاسیترکیبی از تخیل بصری وطراحی مهارت وساماندهی عملی میباشد.

عکاسی به تعبیری انتقال دهنده ی اطلاعات عینی است.انتقال تصویر ازموضوع به سطح حساس فیلم وانتقال مفهوم عینی ازطریق ماحصل آن یعنی عکس یاتصویردیجیتالی است به دیگرانپس عکاسی می تواند یک رسانه باشد. کارکردهای اجتماعی این رسانه خصوصا درصدسال گذشته به دلیل ویژگی محرز آگاهی رسانی اش قابل تامل است.آن طورکه والتر بنیامین فیلسوف معاصربرویژگی مهم تنویر وروشنگری برای عموم مردمبه واسطه ی عینیت تصویری وتکثیرپذیری این رسانه تاکید می ورزد.

/ 0 نظر / 250 بازدید