هنر عکاسی

قاپیدن لحظه در میان هوا، بدون کلک، بدون اینکه فرصت دور شدن به آن بدهید. انگار یک نقاشی خلق می کنید، در هر همان دم که عکسی را می‌گیرید.

اساس نظریه رنگ ها

شناخت رنگ ها گامی ساده و ضروری برای ترکیب بندی بهتر در عکاسی است . عکاسی مطالعه نور است و نور رنگی است ! بنابراین بهتر ایت که دمای رنگها ، چرخه رنگ و کاربردهای آن در عکس هایتان را بهتر بشناسید .

چیزی که دانستن آن برای عکاسی که می خواهد این مقاله را بخواند ضروری است که بداند نظریه رنگ ها در نور با رنگ های نقاشی متفاوت است . رنگ های مرسوم اصلی که نقاشان و پرینترها از آن استفاده می کنند رنگ های قرمز ، آبی و زرد می باشند . در حالی که در نور رنگ های اصلی قرمز ، آبی و سبز می باشد . در نور با ترکیب مساوی این رنگ ها نور سفید بدست می آید ، با ترکیب آبی وسبز رنگ فیروزه ای داریم و ترکیب قرمز و سبز ، زرد می شود . بنابراین در عکاسی بنفش ، فیروزه ای و زرد رنگ های طفیلی هستند . در این مقاله نحوه تشکیل رنگ ها و خواص آنها به تفضیل بحث شده و به چرخه رنگی مرسوم در عکاسی اشاره شده است .      %D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84 300x300 اساس نظریه رنگ ها

دمـای رنـگ

دمای رنگ با درجه کلوین بیان می شود و عبارتست از میزان حرارتی که باید به یک منبع جسم سیاه داده شود تا نوری یا خواص طیفی مشابه با آن رنگ ساطع نماید .

برای توضیح این تعریف ، رنگ فلز گداخته را در نظر بگیرید . وقتی یک نکه فولاد گداخته می شود ، در ابتدا رنگ آن قرمز تیره می شود . مقتی که گرمتر شود ، دارای رنگی بین آبی و سفید می شود . این پدیده رابطه بین دما ورنگ را نشان می دهد . با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبی مایل به بنفش تبدیل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئی ساطع می کند . وقتی قطعه فلز از منبع حرارت دور شود ، رنگ آن زرد ، سپس نارنجی و قرمز می شود .

رنـگ هـای سـرد

نیمه آبی چرخه رنگ به عنوان رنگ های سرد شناخته شده که شامل آبی _ سبز و آبی _ بنفش می باشد .

نقاط قوت : این رنگ ها آرام و راحت هستند . این رنگ ممکن است به صورت غیر صمیمی و بی تکلف و ساده دیده شوند و برای انتخاب به عنوان پس زمینه مناسب هستند .

نقاط ضعف : این رنگ ها احساس منفعلانه داشته و ممکن است برای تصاویر گرافیکی قوی مناسب نباشد .

دمـای رنــگ

رنگ ها دارای مشخصه ای بنام سردی یا گرمی هستند . رنگی که ما می بینیم حاصل طول موج نور منعکس شده از رنگ است . طیف های قابل دیدن بین مادون قرمز ( در انتهای طرف گرم ) و فوق بنفش ( در انتهای طرف سرد ) قرار دارند .

رنگ های گرم نیمه قرمز چرخه رنگ ها به عنوان رنگ های گرم شناخته می شوند که شامل زرد _ سبز و قرمز _ بنفش می باشد .

نقاط قوت : این رنگ ها القاء کننده گرمی و راحتی هستند .

نقاط صعف : رنگ های گرم زیادی در تصویر باعث تضعیف برجستگی که باید در تصویر وجود داشته باشد می شود .


ابـعـاد رنـگ

برای شناخت کامل رنگ علاوه بر شناخت چرخه رنگ ها باید درجه رنگ Hue ، درجه اشباع رنگ Saturation و میزان رنگ Value نیز شناخته شود .

درجه رنگ Hue : درجه رنگ در واقع مشخصه ویژه یک رنگ ترکیب دقیق رنگی آ« را مشخص می کند . مثلا” رنگ قرمز دارای اجزاء متفاوتی از رنگ قرمز _ نارنجی است .

اشباع Saturation : اشباع رنگ که بنام شدت رنگ نیز شناخته می شود ، به قوت یا ضعف ، و پر بودن یا شفافیت یک رنگ اطلاق می شود . وقتی گفته می شود که یک رنگ درخشان و پر است یعنی دارای اشباع و شدت بالا است . برعکس هنگامی که یک رنگ ملایم و شفاف باشد دارای اشباع کم است .

میزان رنگ Value : همانند اثر اشباع ، در عکاسی سیاه و سفید ، روشنایی متناظر با مقدار طیف ها است . با اضافه کردن سفیدی یا سیاهی ، درجات مختلفی از روشنایی بدست می آید . با اضافه کردن سفیدی به یک رنگ ، رنگی کمرنگ و روشن بدست می آید . با ضافه شدن سیاه به یک رنگ تیره تر و سایه ای از رنگ اولیه بدست می آید . اگر میزان سیاهی خیلی زیاد باشد ، به رنگ بدست آمده رنگ تیره گفته می شود . عکس های کم نور این رنگ ها را نشان می دهند . از طرف دیگر ، با زیاد نور دیدن عکس ، رنگ ها رنگ و رو رفته شده و سفیدی از حد اعتدال بیشتر می شود .

Scale اساس نظریه رنگ ها

رنگهای مـکـمـل مـجـزا

عبارتند از یک رنگ اصلی و دو رنگ مخالف مکمل واقع در دو طرف ضلع روبروی آن رنگ (مثل قرمز و زرد _سبز و آبی _ سبز )

نقاط قوت : این رنگ ها ترکیب های بسیار پر محتوا و معنوی بوده و برای القای احساسات هنرمندانه بسیار مناسب می باشند .

نقاط ضعف :  رنگ های مکمل مجزا دارای طول موج های شدیدا” متفاوتی بوده و در نتیجه اگر در عکس در نزدیکی هم قرار بگیرند باعث ایجاد مشکل احساس و اعوجاج اپتیکی برای بیننده شوند .

مسایل بالا براساس رنگ های نقاشی بیان شده است . ترکیب رنگ در نور ، مثلا” روی مانیتور کامپیوتر یا در پرینترهای رنگی ، با رنگ های نقاشی متفاوت است . در این حالت رنگ  مشکی از ترکیب رنگ های اصلی ایجاد می شود . پروسه های پرینت ۴ رنگی و برنامه های کامپیوتری که برای ایجاد آنها استفاده می شود بر اساس رنگ های اصلی متفاوتی که شامل زرد ، بنفش، فیروزه ای و سیاه می باشد کار می کنند .

سـه تـایـی هـا

در این حالت سه رنگ با فاصله مشابه با هم در چرخه رنگ ( مثل قرمز ، زرد و آبی در کنار هم قرار می گیرند .

نقاط قوت : این رنگ ها حس خوشحالی و لذت را القاء می کنند . این رنگ ها خصوصا” برای سوژه های بی نظم که نقاط زیادی از تصویر دارای اطلاعات کلیدی است مناسب هستند .

نقاط ضعف : این رنگ ها ممکن است برهم زننده تمرکز باشند .

رنـگ هــای مـتـمـم 

عبارتند از رنگ هایی که که در دو سوی مخالف چرخه رنگ قرار دارند ( مثل آبی و نارنجی ) . همانند رنگ های نقاشی وقتی متمم یک رنگ با آن ترکیب شود ، باعث تمایل رنگ به خاکستری می شود و حالت نیمه خنثی ایجاد می کند . با اضافه شدن رنگ متمم بیشتر ، مخلوط به خاکستری نزدیکتر می شود ، تا جایی که دیگر از دو رنگ اولی چیزی دیده نمی شود .

نقاط قوت : با قراردادن رنگ های مکمل در کنار هم ، همدیگر را تقویت نموده و القای حس طراوت و اشتیاق می نمایند و در کنتراست شدید با یکدیگر واقع می شوند . رنگ مکمل باعث می شود که رنگ دیگر درخشانتر و شدیدتر به نظر برسد . رنگ های مکمل برای ایجاد عکس های دارای استحکام و جنبش مفید می باشد .

نقاط ضعف : این رنگ ها ممکن است تمرکز بیننده عکس را از نقاط کلیدی عکس منحرف نمایند . رنگ های مکمل دارای طول موج های بسیار متفاوتی بوده و در نتیجه اگر در عکس نزدیک به هم قرار گرفته باشند ممکن است باعث مشکل دید برای بیننده شوند و اعوجاج ایجاد نمایند .

matching colors4 اساس نظریه رنگ ها

مــشـابـهــت

در این طرح از رنگ های همسایه ( نظیر قرمز ، قرمز _ نارنجی ، و قرمز _ بنفش ) استفاده می شود .

نقاط قوت : این ترکیب از رنگ ها اثرات آرام بخش دارند و هنگامی که به طرحی جذاب و در عین حال بدون جسارت و تندی نیاز داریم از آنها استفاده می کنیم .

نقاط ضعف : با وجود رنگ های مشابه زیاد در کادر ایجاد تمرکز بیننده عکس به نواحی کلیدی تصویر مشکل می شود .

طرح و اثر رنگ ها

اکنون می خواهیم ببینیم این رنگ ها چگونه با هم مخلوط شده و اثر آنها بر تصویر نهایی چیست ؟ از آنجا که تعداد حالات مختلف رنگی بسیار زیاد است ، در لیست زیر فقط بخش کوچکی از حالات و اثرات مهم مربوط به رنگ ها شرح داده شده است .

اجـزاء چــرخــه رنــگ

تمام رنگ ها از ترکیب سفید ، سیاه و رنگ های اصلی ساخته شده اند . چرخه رنگ ارتباط بین رنگ ها را تشریح می کند .

رنگ های اصلی 

 رنگ های اصلی ( قرمز ، زرد و آبی که با مثلث نشان داده شده اتد ) رنگ های خاص بوده و از ترکیب هیچ رنگ دیگری به دست نمی آیند . اگر سه رنگ با هم مخلوط شوند نتیجه کار رنگ سیاه است .

PrimaryColors اساس نظریه رنگ ها

رنگ های ثانویه 

 از ترکیب مساوی دو رنگ اصلی رنگ های ثانویه به دست می آید . نارنجی ، سبز و بنفش رنگ های ثانویه هستند .

secondarycolorwheel اساس نظریه رنگ ها

رنگ های مرتبه سوم

رنگ های قرمز _ نارنجی ، قرمز _ بنفش ، زرد _ سبز ، نارنجی ، آبی _ بنفش و آبی _ سبز از رنگ های اصلی و ثانویه با هم ترکیب شده و رنگ های مرتبه سوم را تشکیل می دهند .

چـرخـه رنـگ 

یک عامل اساسی توانایی رسیدن به رنگ و جلوه مورد نظر در عکس هاست . برای دستیابی به این هدف اطلاعات اولیه نظریه رنگ ها مورد نیاز است . چرخه رنگ نشان داده شده در اینجا این موضوع را نشان می دهد .

                                              

color wheel اساس نظریه رنگ ها

چرخه رنگ بر اساس رنگ های رنگین کمان تنظیم شده است : قرمز _ نارنجی _ زرد _ سبز _ آبی _ بنفش . با قرار دادن این طیف ها در حول یک دایره ترکیب جدید قرمز _ بنفش رنگی را نتیجه می دهد که در رنگین کمان وجود ندارد ، ولی در چرخه رنگی ما یافت می شود . با استفاده از این چرخه رنگ فهمیدن ارتباط بین رنگ های مختلف آسانتر می شود .

  
نویسنده : رضا ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٠